До всички родители на деца в предучилищна възраст, бежанци от Украйна

До всички родители на деца в предучилищна възраст, бежанци от Украйна, информираме Ви, че трябва да подадете заявление /приложение № 1 към чл. 4, ал.1  от Наредба № 3/06.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила, издадено от министъра на образование и науката/ до началника на Регионално управление на образованието София-град на адрес, гр. София, ул. Антим I, № 17 ет.4, деловодство.

Децата- бежанци се настаняват в образователни институции в Р България, съгласно изискванията на Наредба № 3/06.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила, издадено от министъра на образование и науката. Моля да се запознаете с приложената наредба и да не нарушавате регламентирания ред, като давате обещания на родителите за прием на деца от Украйна в поверените Ви детски градини.

Международна закрила, РУО – София-Град